Salgs- og leveringsvilkår

1. Aftalens omfang.

Nærværende salgs- og leveringbetingelser udgør, sammen med ordrebekræftelsen, omfang og indhold af parternes aftale, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2. Aftalens indgåelse

Tilbud afgivet af Mirit Glas A/S er, medmindre andet er anført, bindende i 30 dage fra tilbuddets datering. Der er først indgået bindende aftale mellem parterne, når kunden har modtaget ordrebekræftelse fra Mirit Glas A/S.

3. Tegninger og beskrivelser

Alle informationer om dimensioner, tekniske specifikationer og andre oplysninger anført i kataloger og tryksager i øvrigt er omtrentlige og uden forbindende for Mirit Glas A/S. Eventuelle vareprøver er at betragte som typeprøver, hvorfor kunden ikke kan gøre indsigelser gældende, såfremt den leverede vare ikke er identisk med vareprøven.

4. Priser mv.

Alle priser, herunder de af Mirit Glas A/S udarbejdede prislister, er dagspriser ekskl. emballage, told og andre afgifter, miljøtillæg og energitillæg. Mirit Glas A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre prislister og andet trykt materiale.

5. Emballage

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er Mirit Glas A/S berettiget til at fakturere emballageomkostninger overfor kunden

6. Levering og transportforsikring

Levering sker ab fabrik, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Omkostningerne ved forsendelsen afholdes af kunden, og risikoen for varen overgår således til kunden, når varen stilles til kundens rådighed på lageret hos Mirit Glas A/S. Transportforsikring tegnes for kundens regning af Mirit Glas A/S.

7. Betaling

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura. Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarenter i henhold til den i faktura anførte rentebestemmelse, ligesom Mirit Glas A/S er berettiget til at opkræve rykkergebyr i henhold til Rentelovens bestemmelser herom. Det leverede forbliver Mirit Glas A/S’ ejendom indtil den fulde købesum er betalt.

8. Leveringstid og forsinkelse

Leveringstider, oplyst i tilbud og ordrebekræftelser, er kun omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Leveringsfrister gælder tidligst fra det tidspunkt, hvor samtlige, for ordrens påbegyndelse nødvendige, oplysninger er stillet til rådighed for Mirit Glas A/S. Ved beregning af evt. forsinkelse ses bort fra søn- og helligdage samt ferier. Mirit Glas A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse, der skyldes forhold, som Mirit Glas A/S ikke har indflydele på, herunder force majeure, leveringssvigt af enhver art fra underleverandører, importrestriktioner, strejke, lockout, krig, brand samt for årstiden usædvanlige naturbegivenheder. Sker der, som følge af et sådant forhold, forsinkelse, giver det ikke kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser i form af ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag gældende. Ved forsinkelse, som Mirit Glas A/S er ansvarlig for, kan kunden kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet kunden dog aldrig kan kræve erstatning for driftstab, tab af avance eller andre direkte eller indirekte tab. Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige den aftalte pris for varen.

9. Mangler og reklamationer

Kunden skal ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne og kan efterfølgende ikke påberåbe sig fejl og mangler ved varen som kunne have været opdaget ved en sådan undersøgelse. Kvittering for varens modtagelse uden forbehold betragtes som kundens bekræftelse på, at varen er mangelfri og i overensstemmelse med parternes aftale. Konstaterer kunden, efter varens modtagelse, fejl og mangler, som ikke kunne eller burde have været opdaget ved varens modtagelse, er kunden forpligtet til at reklamere straks efter det tidspunkt, hvor kunden burde have opdaget den påberåbte mangel. Reklamation skal dog ske senest 6 måneder efter at levering har fundet sted. Ved overskridelse af denne frist fortaber kunden enhver ret til at gøre mangelsindsigelser gældende. Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalingen for den leverede vare. Ved berettigede reklamationer har Mirit glas A/S ret til at foretage omlevering, og kunden kan ved omlevering ikke gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Mirit Glas A/S. Ved mangler, som Mirit Glas A/S er ansvarlig for, kan kunden kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet kunden dog aldrig kan kræve erstatning for driftstab, tab af avance eller andre direkte eller indirekte tab. Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige den aftalte pris for varen. Hvis der efter levering fremkommer nye lovbestemmelser, som kræver ændringer af det leverede, er dette Mirit Glas A/S uvedkommende i enhver henseende, også selvom dette måtte ske i reklamationsperioden.

10. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Produktansvarsloven. Medmindre andet følger ufravigelig lovgivning, kan Mirit Glas A/S aldrig pålægges yderligere ansvar. Mirit Glas A/S kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab, medmindre det følger af ufravigelig lovgivning. Mirit Glas A/S kan ikke gøres ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder imens varen er i kundens besiddelse eller gøres ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af kunden og hvori de af Mirit Glas A/S leverede varer indgår. Mirit Glas A/S’ ansvar for tingskade kan aldrig overstige DKK 1.000.000,00 pr. skade. I tilfælde af, at Mirit Glas A/S bliver pålagt ansvar som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er kunden forpligtet til at holde Mirit Glas A/S skadesløs herfor. Kunden er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende overfor kunden.

11. Tvister

Enhver tvist, som udspringer af parternes aftale skal afgøres ved Retten i Glostrup som rette værneting.

 

Opdateret juni 2019.

Denne hjemmeside benytter cookies for at forbedre din oplevelse på miritglas.dk Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close