Ring til os +45 4494 4449

Salgs- og leveringsvilkår

1. Aftalens omfang

Nærværende salgs- og leveringbetingelser gælder, sammen med ordrebekræftelsen, alle aftaler indgået mellem

Mirit Glas A/S (”Mirit”) og Kunden (i fællesskab benævnt ”Parterne”), medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem Parterne.

2. Aftalens indgåelse

Tilbud afgivet af Mirit er bindende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Der er først indgået bindende aftale mellem Parterne, når Kunden har modtaget ordrebekræftelse fra Mirit.

Ændringer i eller tillæg til aftalen skal ske skriftligt (fx i et dokument underskrevet af Parterne, eller ved brev, telefax, elektronisk mail eller på anden måde aftalt mellem Parterne).

3. Specifikationer

Alle informationer om dimensioner, tekniske specifikationer og andre oplysninger anført i kataloger og tryksager iøvrigt er omtrentlige og uden forbindende for Mirit, medmindre der udtrykkeligt er henvist til dem i Aftalen.

Eventuelle vareprøver er at betragte som typeprøver, hvorfor kunden ikke kan gøre indsigelser gældende, såfremt den leverede vare ikke er identisk med vareprøven.

Specifikationer leveret af Kunden er Kundens ansvar.

4. Tegninger og tekniske dokumenter

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller dens fremstilling, som en part har leveret til den anden før eller efter indgåelsen af aftalen, forbliver leverandørens ejendom.

Tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information modtaget af en af Parterne må ikke uden den andens samtykke bruges til andet end det formål, informationen er leveret til. Uden godkendelse af den leverende part må informationen ikke benyttes, kopieres, reproduceres, videregives eller kommunikeres til tredjemand.

5. Priser mv.

Alle priser, herunder de af Mirit udarbejdede prislister, er dagspriser ekskl. emballage, told og andre afgifter, herunder miljøtillæg og energitillæg. Mirit forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre prislister og andet trykt materiale.

Alle tilbud er med forbehold for senere lovændringer. Skatter, toldafgifter og lignende vil blive opkrævet i overensstemmelse med de takster, der gælder på anvendelsestidspunktet.

6. Emballage

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, vil Mirit fakturere Kunden for emballageomkostninger.

7. Levering, risikoovergang og transportforsikring

Alle leveringsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med INCOTERMS som gældende på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab fabrik (EXW), hvilket indebærer, at leveringen sker, og risikoen overgår til Kunden, når varen er stillet til Kundens rådighed på Mirits lager.

Hvis det er aftalt, at Mirit sørger for forsendelsen til en destination anvist af Kunden, afholdes omkostningerne ved forsendelsen af Kunden, og Kunden bærer risikoen for varen under transporten. Transportforsikring tegnes for Kundens regning af Mirit.

8. Betaling og ejendomsforhold

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelsen, og betalingsinstruktion fremgår af fakturaen. Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarenter og rykkergebyrer i henhold til Rentelovens bestemmelser herom.

Det leverede forbliver Mirits ejendom, indtil den fulde købesum er betalt, og købesummen uigenkaldeligt er krediteret Mirits konto. På Mirits begæring skal Kunden bistå med at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Mirits ejendomsret i det pågældende land.

9. Leveringstid og forsinkelse

Leveringstider oplyst i tilbud og ordrebekræftelser er kun omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

Leveringsfrister gælder tidligst fra det tidspunkt, hvor samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens påbegyndelse, er stillet til rådighed for Mirit. Ved beregning af evt. forsinkelse ses bort fra søn- og helligdage samt ferielukning hos Mirit.

Mirit fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse, der skyldes forhold, som Mirit ikke har indflydelse på, herunder force majeure, leveringssvigt af enhver art fra underleverandører (uanset årsag), import-/eksport restriktioner, strejke, lockout, krig, brand samt for årstiden usædvanlige naturbegivenheder.

Sker der forsinkelse som følge af et sådant forhold, udskydes leveringstidspunktet med en periode, der er rimelig i forhold til alle omstændighederne i sagen. Dette gælder, uanset om begivenhederne indtræffer før eller efter det aftalte leveringstidspunkt, og udskydelsen giver således ikke kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ved forsinkelse, som Mirit er ansvarlig for, kan kunden kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet kunden dog aldrig kan kræve erstatning for tidstab, driftstab, omsætningstab, tab af avance eller andre direkte eller indirekte tab. Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige den aftalte pris for varen.

10. Mangler, undersøgelsespligt og reklamation

I overensstemmelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser og dansk ret skal Mirit udbedre de konstaterede mangler, som Mirit er ansvarlig for.

Kunden skal ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne og kan ikke efterfølgende påberåbe sig fejl og mangler ved varen, som kunne have været opdaget ved en sådan undersøgelse. Hvis Kunden konstaterer en mangel, skal der straks reklameres skriftligt til Mirit med behørig dokumentation.

Kvittering for varens modtagelse uden forbehold betragtes som Kundens bekræftelse på, at varen er mangelfri og i overensstemmelse med Parternes aftale.

Konstaterer Kunden efter varens modtagelse fejl og mangler, som ikke kunne eller burde have været opdaget ved modtagelsen, er Kunden forpligtet til at reklamere straks efter det tidspunkt, hvor Kunden burde have opdaget den påberåbte mangel. Reklamationen skal indeholde en dokumenteret beskrivelse af manglen.

Reklamation skal dog ske senest 6 måneder efter at levering har fundet sted. Ved overskridelse af denne frist fortaber Kunden enhver ret til at gøre mangelsindsigelser gældende.

Når en mangel er udbedret, er Mirit ansvarlig for de reparerede eller udskiftede dele på samme betingelser, som er gældende for den originale vare.

Reklamationer berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betalingen for den leverede vare.

Ved berettigede reklamationer har Mirit ret til at foretage omlevering eller udbedring. Ved korrekt udbedring kan Kunden ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende over for Mirit.

Ved mangler, som ikke udbedres, og som Mirit er ansvarlig for, kan Kunden kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Kunden dog aldrig kan kræve erstatning for tidstab, driftstab, omsætningstab, tab af avance eller andre direkte eller indirekte tab. Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige den aftalte pris for varen.

Hvis der efter levering fremkommer nye lovbestemmelser, som kræver ændringer af det leverede, er dette Mirit uvedkommende i enhver henseende, også selvom dette måtte ske i reklamationsperioden. Sker der lovændringer inden levering, forbeholder Mirit sig ret til at ændre i prisen og leveringstidspunktet.

11. Produktansvar og fordelingen heraf mellem Parterne

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Produktansvarsloven.

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, kan Mirit kan ikke gøres ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder efter levering, og mens varen er i Kundens besiddelse, ligesom Mirit ikke kan gøres ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af Kunden, og hvori den af Mirit leverede vare indgår.

Mirit kan aldrig gøres ansvarlig for tidstab, driftstab, omsætningstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab, medmindre det følger af ufravigelig lovgivning.

Mirits ansvar for tingsskade kan aldrig overstige DKK 1.000.000,00 pr. skade.

Kunden er forpligtet til at fraskrive sig produktansvar i det omfang, det er juridisk muligt, og dermed afspejle de begrænsninger, der er gældende i denne Aftale. Kunden er endvidere forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende over for kunden.

I tilfælde af, at Mirit bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar i henhold til denne Aftale, er Kunden forpligtet til at holde Mirit skadesløs herfor.

Såfremt der rejses produktansvarskrav over for en af Parterne, skal denne straks underrette den anden Part skriftligt. Parterne er gensidigt forpligtet til at give møde for den ret eller voldgiftsinstitution, hvor sagen om det påståede ansvar behandles. Fordelingen af ansvaret mellem Parterne skal altid foretages i overensstemmelse med denne Aftale.

12. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed – og som ikke kan løses ved forhandling – skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Voldgiftsretten nedsættes med tre voldgiftsmænd. Voldgiften afholdes i København. Retssproget er dansk, medmindre andet skriftligt aftales mellem Parterne.

12. Lovvalg

Aftalen er undergivet dansk ret.

Rev. 4 – 14.02.2020

Her går du aldrig forgæves

Uanset dit behov inden for glas, finder vi en løsning til jer

Udfyld kontaktformularen herunder for at kontakte os. Skriv gerne lidt om, hvilket industriglas I har brug, hvor stort eller hvor småt det skal være samt hvor meget, I har brug for, samt hvad glasset skal bruges til.

Når vi har modtaget jeres henvendelse, svarer vi jer inden for 24 timer.

Understøttede filtyper:
DFX, DWG, JPG, PNG, Word, Excel, Powerpoint